Հայտարարություններ

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 
 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 18․05․2023 թ․


Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 
 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 28․04․2023 թ․Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին և 2023 թվականի ապրիլի 12-ին հայտարարված պետական անտառային նշանակության հողերից հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով տրամադրման 6-րդ լոտով մրցույթի չեղյալ լինելու վերաբերյալ։


 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 
 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 14․04․2023 թ․

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 12․04․2023 թ․


Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 17․02․2023 թ․


Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 10․02․2023 թ․

 

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 02․02․2023 թ․

 

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 23․11․2022 թ․

 

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 30․09․2022 թ․

Հրապարակային ծանուցում՝ մրցույթի անցկացման մասին

 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ     մրցույթի անցկացման մասին 

 Հայտը լրացնելու համար անցեք այս հղումով     Հայտ Ձև2  , տեղադրվել է 22․09․2022 թ․

 

Անտառային հողերի վարձակալության դիմումի օրինակելի ձև

.

Հայտարարություն` ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

1) մշակում է անտառային պաշարների արդյունավետ օգտագործման ծրագրեր՝ համագործակցելով նաև միջազգային համապատասխան կառույցների հետ.

2) մասնակցում է անտառային բնագավառի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ու ֆինանսական ռազմավարության մշակմանը, հատկացված ֆինանսական միջոցների կառավարմանը, ինչպես նաև դրանից բխող ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստմանը և իրականացմանը, պայմանագրերի կնքմանը

3) մշակում և կազմակերպում է անտառային հողերում հրդեհային անվտանգության, ինչպես նաև վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ծրագրերը.

4) կազմակերպում է պետական անտառային տնտեսությունների վարումը.

5) կազմակերպում է անտառների վերականգնման և անտառապատման, ինչպես նաև սելեկցիոն-սերմնային տնտեսության վարման, ագրոանտառաբուծության, տնկարանային տնտեսության ընդլայնման, անտառամելիորատիվ միջոցառումներ.

Փորձագետը նախատեսվում է ներգրավել պայմանագիր կնքելու օրվանից 6 ամիս ժամանակահատվածով։

Փորձագետի պարտականությունները՝

Փորձագետը իրականացնում է․

 • պետական անտառային պաշարների արդյունավետ օգտագործման և այլ ծրագրերի մշակում՝

համագործակցելով նաև միջազգային համապատասխան կառույցների հետ,

 • անտառային բնագավառի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ու ֆինանսական ռազմավարության մշակման հատկացված ֆինանսական միջոցների կառավարման, ինչպես նաև դրանից բխող ներդրումային ծրագրերի աշխատանքներ,
 • փաստացի ուսումնասիրություններ կատարելու և եզրակացություններ տրամադրելու նպատակով մասնագիտական հանձնաժողովների ստեղծման և եզրակացությունների համաձայն տարեկան իրականացվելիք հատումների ծավալների հաստատման կազմակերպման աշխատանքներ,

 Ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն Անտառային կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի փետրվարի 8–ի N  05 -Ա հրամանով  հաստատված աշխատանքային ծրագրի:

Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն.
 • բարձրագույն կրթություն,
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ անտառային տնտեսության կամ բնապահպանության կամ շրջակա միջավայրի բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ։
 • համակարգչով աշխատելու ունակություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքի, Հանրային ծառայության մասին, Քաղաքացիական ծառայության մասին, Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների  մասին, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննությանմասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ինչպես նաև անտառային ոլորտը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերի իմացություն։

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2022 թվականի փետրվարի 9-ից 11-ը ներառյալ ժամը՝ 09։30-ից 12։30-ը, 14։30-ից 15։30-ը:

 

Աշխատանքի վայրը՝ Անտառային կոմիտե, ք. Երևան, Ա.Արմենակյան  129, էլփոստ info@forestcommittee.am:

Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի կողմից ընտրություն կատարելու եղանակներն են՝

 • դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.
 • հարցազրույցը:

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները բնօրինակների հետ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում  գլխավոր քարտուղարի անունով (ձևը լրացվում է տեղում).
 • հայտարարություն (ձևը լրացվում է տեղում) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  օգոստոսի 2-ի «Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին․
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակություննների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող  պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների)  պատճենները.
 • արական սեռի անձինք` նաև զին.գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք.
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում) կամ աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքներ.
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները.
 • սոց․քարտի պատճենը.
 • մեկ գունավոր լուսանկար` 3×4 սմ չափսի:

Դիմումները ներկայացնել անձամբ՝ հետևյալ հասցեով.  ք. Երևան, Ա.Արմենակյան  129(3-րդ հարկ), անձնակազմի կառավարման բաժին

հեռ.՝ 010 650 966