Հաստիքացուցակ, անվանացանկ

04.09.2018թ.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ