Օրենքներ

ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

1․ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 2-ին,  ՀՕ-185

2. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, ՀՕ-211-Ն

3. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-88-Ն

4. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ՀՕ-245-Ն

5. «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-211-Ն

6. «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ին